Privacy Statement

V5 02-02-2023 | 14:21:04

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website coasttocoastchallenge.nl.

Nierstichting is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Nierstichting bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Nierstichting de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om je Persoonsgegevens te beschermen. Nierstichting heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Doel verwerking van je Persoonsgegevens

Via de website coasttocoastchallenge.nl verwerkt Nierstichting (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding
  Nierstichting legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelnamegegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Nierstichting in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Nierstichting als sponsor, donateur, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen.
 • Het informeren over activiteiten
  Nierstichting houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Nierstichting zal je altijd voorafgaand toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Nierstichting kan je in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Nierstichting te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Nierstichting om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website coasttocoastchallenge.nl worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Nierstichting gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
 • Bijzondere persoonsgegevens
  Om de deelnemers aan de Coast to Coast Challange optimaal te kunnen beschermen, kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dient u voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door Nierstichting geregistreerd.
 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Nierstichting gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Nierstichting maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Nierstichting maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Nierstichting gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van je Persoonsgegevens

Nierstichting verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website . Wanneer je je inschrijft voor deelname aan het evenement of een actie sponsort, kan Nierstichting je om persoonsgegevens vragen. Dit doet Nierstichting ook als je je registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Nierstichting gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Nierstichting haar database up-to-date.

Beveiliging van je Persoonsgegevens

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft Nierstichting passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt Nierstichting gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van je Persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt Nierstichting, via haar verwerker Kentaa, CM Payments in. CM Payments verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. CM Payments krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Nierstichting respectievelijk Kentaa heeft met CM Payments een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van CM Payments om voor de bescherming van je persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, is vastgelegd.

Je gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders

Indien je een donatie doet, een sponsorgift geeft (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die je sponsort, inzage in je contactgegevens en je donatie. Je gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de deelnemer, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Je kunt tegen deze verwerking van je gegevens bezwaar maken bij Nierstichting. De bepalingen zijn op deze verwerking van je persoonsgegevens onverkort van toepassing.

Je rechten

Nierstichting en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren je rechten onder de AVG. Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door Nierstichting worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval je een inlogaccount hebt voor deze website, kun je, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al je persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. Je kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien je geen inlogaccount hebt, kun je met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien je dit wenst kun je eveneens je gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee je die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Nierstichting per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan je toestuurt. Je kunt je verzoek om je gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens melden aan Nierstichting via het e-mailadres: privacy@nierstichting.nl. Ook als je andere vragen ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval je Nierstichting vraagt om je gegevens uit haar database te wissen, zal Nierstichting daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van je gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als je vraagt om niet meer door Nierstichting te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Nierstichting je naam moeten onthouden om je van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan je verzoek tot het wissen van je gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Nierstichting je over de reden daarvan.

E-mail

Indien je je voor een digitale nieuwsbrief via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee je je af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Nierstichting helpt je graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Nierstichting. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen door Nierstichting. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kun je contact opnemen met ons via: info@coattocoastchallenge.nl.

De Nierstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

1 februari 2023