Algemene voorwaarden

V9 30-01-2023 | 19:53:10

Lees deze voorwaarden door voordat je deelneemt, meehelpt en/of doneert aan het Event. Het Event betreft een estafette fietstocht van Zoutkamp naar Zoutelande voor de Nierstichting. De Coast to Coast Challenge van de Nierstichting is geen wedstrijd, het is een toertocht. Het doel is om geld in te zamelen voor de Nierstichting.  

Artikel 1 Definities 
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Coast to Coast Challenge: estafette fietstocht van 500 km van Zoutkamp naar Zoutelande 
Deelnemer: persoon die deelneemt aan het Event en voldoet aan het Doelbedrag 
Doelbedrag: het bedrag aan sponsorgeld dat Deelnemer kan inzamelen via zijn, haar of hun Sponsorpagina op de website 
Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan Deelnemer welke ten goede komt aan de Nierstichting  
Vrijwilliger: persoon die uit vrije wil (zonder dat hier een vergoeding tegenover staat) werkzaamheden verricht ten behoeve van de Coast to Coast Challenge.  
Kentaa: Kentaa B.V. gevestigd te Arnhem, beheerder van de website, die het Event faciliteert 
Event: estafette-fietstocht van de Nierstichting van Zoutkamp naar Zoutelande op 1 & 2 juli 2023
Nierstichting: Nierstichting Nederland, gevestigd te Bussum, organisator en verantwoordelijk voor het Event 
Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens 
Sponsorpagina: persoonlijke pagina van Deelnemer op de Website waarop hij, zij of hun sponsorgeld kan inzamelen 
Website: coasttocoastchallenge.nl  

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van het Event, waaronder deelname, de promotie en donaties aan het Event. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de Deelnemer, Vrijwilliger en/of Donateur en anderzijds de Nierstichting. 
 • Hoewel de Nierstichting verantwoordelijk is voor de inhoud van het Event en de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
 • De Nierstichting kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer, Vrijwilliger en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website en deelname. 

Artikel 3 Inschrijfvoorwaarden 

 • Inschrijving voor het Event is mogelijk vanaf 1 februari 2023 en sluit op 1 juni 2023. Let op: inschrijving gebeurt m.b.v. je e-mailadres, dit e-mailadres kan maar voor één persoon gebruikt worden, dus niet ook voor een partner of andere Deelnemer die zich ook wil inschrijven.
 • Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt €75 en wordt bij inschrijving voldaan. Het inschrijfgeld dekt de (vooraf) gemaakte kosten van het Event en kan niet aan een andere Deelnemer worden overgedragen. Na bevestiging van inschrijving krijgt Deelnemer een persoonlijke Sponsorpagina op de Website. Deelnemer houdt de Sponsorpagina zorgvuldig bij en update deze regelmatig.
 • Alle Deelnemers ontvangen voor het inschrijfgeld een Coast to Coast Challenge-wielershirt, GPX bestand van de route, vier verzorgingsposten op de route, avondmaaltijd tijdens de tocht, technische en medische ondersteuning, bezemwagen en een feestelijk onthaal met medaille aan de finish.
 • Deelname kan alleen per fiets. Toegestane fietsen zijn op spierkracht voortbewogen fietsen. De Organisatie raadt het aan om de tocht op een racefiets te volbrengen.
 • Indien een Deelnemer door medische redenen niet mee mag doen en dit medisch advies vóór 1 juli 2022 is overlegd met de organisatie (via info@coasttocoastchallenge.nl) dan is het mogelijk dat het inschrijfgeld wordt gerestitueerd. Daarbij geldt dat: 
  a. In geval van restitutie door medische redenen er geen Coast to Coast Challenge wielershirt, en optioneel een wielerbroek en wielersokken als deze gratis zijn geleverd. 
  b. Gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgelden worden niet geretourneerd, behalve in het geval dat het Event definitief niet doorgaat. 
 • Deelnemen doe je in een team. Een team bestaat uit minimaal 2 personen. De Nierstichting promoot het rijden van alle etappes (500KM) door één Deelnemer niet, maar het is wel toegestaan.
 • Deelname aan het Event vereist een Doelbedrag van minimaal € 500 per Deelnemer. Het Doelbedrag dient uiterlijk voor 1 juli 2023 door Deelnemer te zijn gerealiseerd en te zijn overgemaakt op de actiepagina van Deelnemer. Mocht er binnen een team gemiddeld €500 per Deelnemer zijn opgehaald doordat bijvoorbeeld Deelnemer A €750 sponsorgeld is gerealiseerd en door Deelnemer B €250 is gerealiseerd dan is er een gemiddelde van €500 en mogen beide Deelnemers starten. Mocht Deelnemer A €700 euro hebben gerealiseerd en Deelnemer B € 200 dan is er gemiddeld €900 opgehaald en mag deelnemer B niet deelnemen aan de Coast to Coast Challenge op 1 & 2 juli 2023.  

Artikel 4 Transactiekosten 
CM.com zorgt voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden door CM.com transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen gemiddeld €0,60 per transactie, tenzij er betaald wordt met credit card. In laatste geval kunnen de kosten variëren afhankelijk van het gedoneerde bedrag. De Nierstichting is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van CM.com. Bij een donatie kan een Donateur ervoor kiezen om een vrijwillige bijdrage aan de transactiekosten te doen van €0,60. 
 
Artikel 5 Doorgang van het Event 

 • Coast to Coast Challenge zal plaatsvinden op 1 & 2 juli 2023.
 • De Nierstichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van Deelnemer(s) in het geding kan komen, het Event uit te stellen en/of te annuleren. Als het Event definitief niet doorgaat – binnen 13 maanden na de hiervoor genoemde datum, dan wordt een gerealiseerde opbrengst uit donaties of sponsorgelden geretourneerd aan de Deelnemer, tenzij hij/zij/hun aangeeft dat deze niet geretourneerd hoeven te worden.

Artikel 6 Deelname aan het Event 

 • Deelname aan het Event vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer. Deelnemer die op de startdatum van het Event nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, kan uitsluitend deelnemen gezamenlijk en onder de verantwoordelijkheid van een begeleider, welke de leeftijd van ten minste 21 jaren heeft bereikt. Minimale leeftijd om mee te doen is 12 jaar.
 • Deelnemer is verplicht om op 1 & 2 juli 2023 tijdens het event het Coast to Coast Challenge-wielershirt te dragen. Daarnaast is het verplicht om een fietshelm en werkende verlichting te dragen, op de fietst en/of kleding, tijdens de tocht.  De fietsende Deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.
 • Deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Als de verzekeringsmaatschappij van de Deelnemer dit heeft uitgesloten moet de Deelnemer zich hiervoor apart verzekeren.
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Event.
 • De Nierstichting raadt Deelnemer aan zich (sport)medisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan het Event. Een (sport)medisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan het Event vergt immers een (zware) lichamelijke inspanning. In sommige gevallen wordt een sportmedisch onderzoek vergoedt door de verzekeraar.
 • Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van het Event en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van het Event van (verdere) deelname worden uitgesloten.

Artikel 7 Gebruik beeldmateriaal 

 • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Event, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij de Nierstichting.
 • Deelnemer geeft de Nierstichting het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van het Event of de Nierstichting. Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Deelnemer geeft toestemming diens voor het Event verkregen opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door de Nierstichting gestelde doelstellingen te verwezenlijken. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Nierstichting.
 • De Nierstichting spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Deelnemer worden geüpload op zijn of haar Sponsorpagina op de Website, dan staat de Deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De Deelnemer vrijwaart de Nierstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.</li?

 Artikel 8  Verwerking persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zullen door de Nierstichting en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De Nierstichting en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website. 
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

 • Deelname aan het Event geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van Deelnemer.
 • De Nierstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte (letsel)schade die bij Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan het Event. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van het Event en voor ernstige schadesoorten zoals die ten gevolge van letsel of overlijden. 
 • De Nierstichting is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden.
 • Deelnemer vrijwaart de Nierstichting voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Event.

Artikel 10 Overig 

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 • Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via info@coasttocoastchallenge.nl

Verklaringen bij het inschrijven 
Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van de Coast to Coast Challenge en zal dienovereenkomstig handelen. Ik geef de Nierstichting toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het zenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en berichten die te maken hebben met de Nierstichting. De Nierstichting zal dit adres niet doorgeven aan derden of voor andere doeleinden gebruiken. Deelname aan de Coast to Coast Challenge is een zware, lichamelijke inspanning. Ik heb kennisgenomen van het feit dat daarvoor een goede conditie noodzakelijk is. Een gedegen voorbereiding/ trainingsprogramma draagt daaraan bij. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar kan goed inzicht verschaffen in mijn fysieke gesteldheid en daarmee ook bijdragen aan een goede voorbereiding en valt onder mijn eigen verantwoordelijkheid.